Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του υπ’ αριθ. 679/2016 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, γνωστοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη – πελάτη (στο εξής υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων) και ειδικότερα:

α) όνομα,
β) επώνυμο,
γ) e-mail,
δ) αριθμός κινητού τηλεφώνου
ε) αριθμός κυκλοφορίας οχήματος

από τον ιστότοπο misterplinto.gr που έχει την έδρα του Κισσάμου & Μάρκου Μπότσαρη Χανιά Κρήτης (στο εξής υπευθύνου επεξεργασίας), αποκλειστικά και μόνο για τους κάτωθι σκοπούς:

  1. Για να καταστεί δυνατή η πώληση των προϊόντων και η παροχή των υπηρεσιών του υπευθύνου επεξεργασίας σε επισκέπτες – πελάτες του.
  2. Για να αποστέλλονται στον χρήστη ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters)  εφ’ όσον το έχει επιλέξει.
  3. Για να αποστέλλονται στον χρήστη προσφορές σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω sms εφόσον το έχει επιλέξει.
  4. Για την διαχείριση ερωτημάτων, παραπόνων και αιτημάτων που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους πελάτες μας – επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές.
  5. Για την εν όλω ή εν μέρει περαιτέρω προώθηση των στοιχείων αυτών (κοινολόγηση με διαβίβαση) σε προμηθευτές ή συνεργάτες ή πελάτες μας (αποδέκτες των δεδομένων), με συναφή ή μη με την δική μας δαστηριότητα, προκειμένου για την χρησιμοποίηση εκ μέρους τους ως βάσης πελατών για την επαγγελματική ή επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους (διαφημιστικοί / εμπορικοί σκοποί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών τους)

Στην περίπτωση αυτή, πρόκειται να σας αποστέλλεται γραπτή ενημέρωση στην παρεχόμενη εκ μέρους σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ως άνω κοινολόγηση, στην οποία δύνασθε να αντιταχθείτε εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ενημέρωση σας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών (υποκειμένων των δεδομένων) σε οποιονδήποτε υπάλληλο, πωλητή, διοικητικό στέλεχος, προμηθευτή του (εκτελούντα την επεξεργασία), στον βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και πάντοτε υπό την εποπτεία και τις εντολές του.

Πέραν των ανωτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αποκαλύψει τα τηρούμενα από εκείνον προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) στο βαθμό που είναι υποχρεωμένος προς τούτο από το νόμο,
(β) σε σχέση με υφιστάμενη ή ενδεχόμενη νομική ή τυχόν φορολογική διαδικασία,
(γ) για να εδραιώσει, ασκήσει ή προστατεύσει τα νομικά του δικαιώματα.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρούσα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα διαθέσει τα τηρούμενα από αυτόν προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δίνει το δικαίωμα σε κάθε πελάτη/ χρήστη/ υποκείμενο προσωπικών δεδομένων τα όποια έχει συλλέξει και αποθηκεύσει να ζητήσει την άμεση διαγραφή τους, να διορθώσει, να περιορίσει, να μεταφέρει σε άλλη επιχείρηση (φορητότητα) και να ενημερώσει τα προσωπικά του δεδομένα, αλλά και να αντιταχθεί στην επεξεργασία τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος στην ως άνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαθέτει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει σχετικώς, δικαιούμενος να αρνηθεί την διαγραφή μέρους των δεδομένων, σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητα στον ίδιο για λόγους λογιστικής παρακολούθησης και συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ή για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων του και την διεκδίκηση απαιτήσεων του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής.

Η διάρκεια της επεξεργασίας των ως  άνω προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ορίζεται στα τρία (3) έτη, αρχομένη από την πρώτη χορήγηση τους εκ μέρους των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση παραβίασης των εκ του νόμου και του Κανονισμού υποχρεώσεων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων δικαιούται να υποβάλει προσφυγή στην ΑΠΔΠΧ (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) ή να προβεί σε καταγγελία στην εκάστοτε αρμόδια Εποπτική αρχή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, και για πάσης φύσεως και αιτίας αίτημα από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα, το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κ. Παναγιώτη Πατσιώτη στο τηλέφωνο 6948804256  καθώς και στην ηλεκτρονική του διεύθυνση [email protected] με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάθε περίπτωση, ισχύουσας της σχετικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την επεξεργασία του αιτήματος ή την παροχή της πληροφορίας.

Δι’ απλής επιστολής του στις άνωθεν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το υποκείμενο δικαιούται να ζητήσει να μην λαμβάνει πλέον ηλεκτρονικά ενημερωτικό δελτίο (newsletter), και/ ή μηνύματα sms στο κινητό του τηλέφωνο από το υποκείμενο επεξεργασίας ως και να άρει τη συγκατάθεσή του στην παρούσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
H παροχή όλων των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η διαρκής συγκατάθεση στην αναφερόμενη στην παρούσα φόρμα, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του υποκειμένου τους, αποτελεί αναγκαίο όρο για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του υποκειμένου/πελάτη. Το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και την συγκατάθεση του στην λήψη newsletter και sms σχετικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και κατάρτισης της σύμβασης.

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβα πλήρη γνώση όλων των παραπάνω στοιχείων και συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων, με τις άνωθεν προϋποθέσεις και όρους. Επίσης, δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά ενημερωτικό δελτίο (newsletter) καθώς και μηνύματα Sms για τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εν γένει δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση και / ή στο κινητό τηλέφωνο που έχω ήδη ως άνω γνωστοποιήσει.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας, συγκεντρώνουμε και πληροφορίες αυτόματα, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις ρυθμίσεις γλώσσας, τη διεύθυνση IP, την τοποθεσία, τις ρυθμίσεις συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής, τα στοιχεία δραστηριότητας, την ώρα χρήσης, το URL ανακατεύθυνσης, την αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη (πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης), το λειτουργικό σύστημα, το αποτέλεσμα της περιήγησης (απλός επισκέπτης ή επισκέπτης που έκανε κράτηση), το ιστορικό περιήγησης, το είδος των δεδομένων που είδατε. Μπορεί επίσης να συγκεντρώσουμε δεδομένα μέσω cookies.